આપ ઉત્તર ગુજરાત​ ૪૧ કડવા પાટીદાર સમાજ ના સભ્યો હોય તો નીચે આપેલ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ઉપર ક્લીક કરી તમારી તથા તમારા પરિવાર ની સંપુર્ણ માગ્યા મુજબની માહિતી અપલોડ કરો. અને જે સભ્યો એ મોબાઇલ એપ્લીકેશન CM વડે માહિતી ભરી હોય અને તે અધુરી હોય તો LOGINકરી વિગત​વાર પુરી માહિતી ભર​વી.
Latest News

આપ ઉત્તર ગુજરાત​ ૪૧ કડવા પાટીદાર સમાજ ના સભ્યો હોય તો નીચે આપેલ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ઉપર ક્લીક કરી તમારી તથા તમારા પરિવાર ની સંપુર્ણ માગ્યા મુજબની માહિતી આ વેબ સાઇટ ઉપર અપલોડ કરો. અને જે સભ્યો એ મોબાઇલ એપ્લીકેશન CM વડે માહિતી ભરી હોય અને તે અધુરી હોય તો LOGIN કરી વિગત​વાર પુરી માહિતી ભર​વી.

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન - Click here સમાજ નુ ઋણ અદા કરવાનો અવસર :- સમાજના નવીન સભ્યોની નોંધ ચાલુ છે. સમાજના દેશપરદેશમાં વસતા દરેક ભાઈઓ ને સમાજના સભ્ય થવા માટે ફી ૫૦/- પાંચ વષઁ માટે તથા ફાઉન્ડેશન માં દાન પેટે સભ્યદીઠ લઘુતમ ૫૦૦ કે તેથી વધુ યથાશક્તિ મુજબ દાન આપવુ ફરજીયાત છે. તો દરેક ભાઈઓ ને સમાજ પ્રત્યેનુ ઋણ અદા કરવા નમ્ર અપીલ.